Missie van het dienstverleningscentrum Zevenbergen

De missie is de opdrachtsverklaring van het dienstverleningscentrum (dvc) Zevenbergen en geeft een antwoord op de vraag ‘wat doen we?’.

 

Het dvc Zevenbergen biedt diverse vormen van zorg aan kinderen en volwassenen met een ernstige of diepe mentale beperking.  We hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groep cliënten met bijkomende motorische, sensorische of gedrags-en emotionele stoornissen.  We streven daarbij naar een flexibele, vraaggestuurde ondersteuning, aangepast aan de individuele zorgbehoefte van de persoon met een beperking en zijn omgeving.


 

Waarden in onze organisatie

In het dvc Zevenbergen (vzw Emmaüs) staan een aantal kernwaarden en uitgangspunten centraal in de organisatie om de missie te realiseren.

 

Gastvrijheid

we willen dat respect voor elke mens voorop staat dat drempels laag en afstanden klein zijn dat cliënten en hun familieleden zich altijd welkom voelen

 Solidariteit we engageren ons voor elke persoon met een zorgvraag, in het bijzonder voor de meest zorgbehoevende, voor het bevorderen van een collegiale werkgemeenschap, voor de uitbouw van een complementair zorgaanbod met anderen dat sector- en grensoverschrijdend is
Openheid  we geloven dat elk probleem bespreekbaar is, dat dialoog en overleg de betrokkenheid stimuleert, dat iedereen recht van spreken heeft, dat iedereen wordt aangesproken in een verstaanbare taal in een gedeelde verantwoordelijkheid
Kwaliteit is het onderhouden of verhogen van professionele én menselijke deskundigheid door opleiding, onderwijs en onderzoek, van kennis en kunde , van jongere en oudere medewerkers in een sfeer van waardering voor elkaar op elk domein van zorgverlening
Gelijkwaardigheid we zijn ervan overtuigd dat 'anders zijn' relatief is, dat culturele diversiteit kleur geeft aan onze organisatie, dat zorgverlening niet in strijd is met levensbeschouwing, dat de beleving van de zorgvrager de referentie is voor professioneel handelen